Archivo de la categoría: Psicologos Infantiles Mollet

Psicologos Infantiles Mollet

Colon Irritable

colon

Psicólogos Mollet del Vallès – Psicòleg a Mollet

 
Xavier Conesa Lapena – Carme Serrat Bretcha
C/ Gaietà Vinzia, 11-13
MOLLET DEL VALLES
C/ Santa Anna, 26
BARCELONA
Tel 93 570 71 54 (petición de visita)
conesa@gmail.com
Còlon Irritable

En el camp dels procediments psicoterapèutics es requereix amb certa urgència la necessitat d’adoptar estratègies i tècniques més breus, a la recerca de reduir temps en la sovint extensa tasca psicoterapèutica. Cal així mateix que faciliti l’accés a canvis prou profunds, estables i duradors.
La implementació d’Hipnosi Clínica Hipnoteràpia en la tasca psicoterapèutica, al costat d’una adequada avaluació del cas, disposició i genuí interès del pacient per millorar o curar-se, facilita i afavoreix aquest camí, al qual tot terapeuta pot accedir independentment de la plataforma teòrica a la qual s’adhereixi.
En casos de trastorns funcionals com el Síndrome de Intestí Irritable - Colon Irritable -, que aquí desenvoluparem, amb la implementació d’Hipnosi Clínica Cognitiva és factible un abordatge psicoterapèutic puntual i eficaç.
Afavorint un millor ajustament a la realitat en el pacient i facilitant una millor neutralització de les seqüeles somatopsíquicas nocives.
En aquests patiments més enllà de les manifestacions somatomorfs, es presenta una florida mostra d’alteracions psicogènica, entre els quals s’inclouen característiques de trastorns d’ansietat, oncofobias, conductes obsessives, dependència, depressió, distres, etc. manifestacions aquestes que alteren i incideixen desfavorablement en l’acompliment de la normal quotidianitat del pacient, transformant-se en un retroalimentat de la simptomatologia funcional. 
En els casos que són susceptibles d’una teràpia abreujada, la que per ser eficaç pot estendre alguns mesos, la implementació de Hipnoteràpia (HT) proporciona un considerable aportació .-
Es destaca a més que el tractament ha de ser personalitzat i individualitzat per a cada pacient.
Aquest ha estat una àrea, molt poques vegades tinguda en compte pels especialistes en psicologia clínica.
Assistim en l’actualitat a una necessària actualització i desenvolupament de modalitats que abreujar la freqüentment extensa tasca psicoterapèutica.
Si la simptomatologia clínica es torna refractària a la medicació, aquesta clarament indicada i acceptada per consens entre els especialistes l’administració de psicoteràpia que incorpori hipnosi clínica o hipnoteràpia com a recurs adjuvant en el tractament.

En coincidència amb altres investigacions trobem que la implementació d’hipnosi clínica i hipnoteràpia (en còlon irritable) ofereix a davant la síndrome d’intestí irritable una alternativa psicoterapèutica vàlida, amb millores a llarg termini, terapèutica està a ser tinguda en compte en funció de la relació cost-benefici per al pacient.
En el cas puntual que ens ocupa: - Colon Irritable - Síndrome de Intestí Irritable la HT resulta particularment indicada, tal com ho refereixen i reconeixen els més recents informes i investigacions .- (Lancet, 1984:2,132; DDW 1999 (5), 2000 (6), 2001)
El Síndrome de Intestí Irritable o Colon Irritable és un trastorn gastrointestinal de caràcter crònic, recidivant, caracteritzat per la presència d’alteracions en el funcionament intestinal, presentant-associat o no amb la presència de dolor abdominal, sense detecció d’una base orgànica manifesta.
El seu diagnòstic es realitza mitjançant l’avaluació de la simptomatologia clínica, presència de manifestacions extradigestives i exàmens complementaris.
Es destaca a més que el tractament ha de ser personalitzat o individualitzat en cada pacient.
La Síndrome de Intestí Irritable, implica en els qui el pateixen una significativa incidència que impacta en l’esfera del psíquic – anímic, tot i no massa considerada per la clínica mèdica, però que a poc a poc es van tenint en compte amb més pes els aspectes psicosomàtics i la rellevància de les pertorbacions emocionals que pateixen aquests pacients.
Suggerint i indicant-creixentment als pacients per part dels especialistes, la consulta i el tractament psicoterapèutic, en particular el que incorpora hipnosi clínica i / o hipnoteràpia cognitiva, com a característica fonamental, distintiva i especifica per tal d’aconseguir un tractament exitós.

Si els símptomes es fan refractaris a la medicació, aquesta clarament indicada i acceptada per consens entre els especialistes l’administració de psicoteràpia que incorpori hipnosi clínica – hipnoteràpia com a recurs adjuvant del tractament.
En coincidència amb altres investigacions trobem que la implementació d’hipnoteràpia ofereix en davant la síndrome d’intestí irritable - Colon Irritable - una alternativa psicoterapèutica vàlida, amb millores a llarg termini, ia ser tinguda en compte en funció de la relació cost-benefici per al pacient .
Aquest enfocament psicoterapèutic, resulta de gran utilitat en pacients amb patologia funcional gastrointestinal (pe còlon irritable) i en especial per aquells que no han respost a les terapèutiques corrents ja que ha permès un alleujament considerable del dolor, espasmes, molèsties, vigilància simptomàtica i dificultats emparentades, col.laborant en dissipar les fantasies oncofóbicas amb el consegüent ajustament a la realitat patològica.

La Síndrome de Intestí Irritable (SII), - Colon Irritable - desordre funcional gastrointestinal (GI), implica en els qui el pateixen una significativa incidència que impacta en l’esfera del psíquic – anímic, tot i no massa considerada per la clínica mèdica, però que poc a poc es van tenint en compte amb més pes els aspectes psicosomàtics i la rellevància de les pertorbacions emocionals que pateixen aquests pacientes.s pacients.
Suggerint i indicant-se cada vegada més, per part dels especialistes, la consulta i el tractament psicoterapèutic, en particular el que incorpora hipnoteràpia i / o teràpia cognitiva, com a característica fonamental, distintiva i especifica per tal d’aconseguir un tractament exitós.
Síndrome de Intestí Irritable o Colon Irritable, es presenta com una patologia funcional que la pateix entre el 15 i el 20%-alguns autors la s’estenen fins al 30% – de la població general, amb una prevalença home dona de 1:2 dels quals només consulten, segons diferents fonts entre el 30 i el 50% dels qui ho pateixen.
Les causes que l’originen, no es coneixen encara amb certesa. De totes maneres diverses teories intenten assignar atribuir l’etiopatogènia a diferents motius, entre els quals es troben factors genètic hereditaris, recolzat això en la freqüència d’aparició de la malaltia en bessons univitelins, o bé la presència freqüent de la mateixa en familiars de primer grau.
Altres autors advoquen pels conceptes de factors traumàtics severs com ho poden ser antecedents d’abús físic o sexual, cosa que només ha estat constatada en alguns casos.
Factors o causes d’ordre psicosocials, dins dels quals es troben en distres general, distres laboral, estats depressius o presència més o menys permanent d’estats d’ansietat i història d’abús.
Els factors lligats a la dieta o la ingesta de determinats aliments, suggerint-tot i que no ha estat verificada-una certa intolerància a la lactosa, també s’han inclòs dins dels factors desencadenants de la SII.
Aquesta clarament indicada i acceptada per consens entre els especialistes l’administració de psicoteràpia que incorpori hipnosi clínica i hipnoteràpia com a recurs terapèutic.
“El síndrome d’intestí irritable-còlon irritable-és un trastorn complex amb components fisiològics i psicosocials. El millor és que el tractament s’administri en forma individualitzada i s’ajusti a les necessitats de cada pacient” (1) .-
La incorporació de Hipnoteràpia dins del tractament psicoterapèutic, compleix acabadament aquesta expectativa, per ser una veritable teràpia “tallada a la mida” de les necessitats del pacient.
A través de la paraula en aquest cas jerarquitzada com a factor terapèutic procurador de les modificacions fisiològiques, funcionals i anímiques (2) que el pacient requereixi .-
Amb la implementació terapèutica, en una modalitat estandarditzada es fa extensiva a un ampli univers de pacients amb SII .- Mitjançant un protocol o script hipnoterapeuta, administrat durant un nombre limitat de sessions, com més avall esmentem, d’entre set i dotze, que facilita la participació activa del pacient, mitjançant autohipnosi practicada entre sessions, a manera d’exercitació o forma d’entrenament, incentivant d’aquesta manera la seva motivació (3), el compromís i la responsabilitat d’aquest en el procés i gestió de la seva pròpia millora .-
Front a la Síndrome de Intestí Irritable “La Hipnosi pot ser utilitzada com a mètode segur, no invasiu i eficaç en relació amb el cost-benefici, concebuda per reduir nivells d’ansietat, ensenyar al pacient a emprar conductes motivadores, una participació més activa en benefici de la seva salut i millorar el control del seu dolor “(DROSSMAN DA: Sleisinger & Fordtran. Malalties Gastrointestinals i Hepàtiques) (4)

La incorporació de Hipnosi (HS) o Hipnoteràpia (HT) dins de l’esquema de tractament terapèutic, facilita i afavoreix l’abordatge a procura de l’alleujament de la simptomatologia tant gàstrica com a extra digestiva del SII o Colon Irritable en la seva accepció quotidiana.
Es tracta de fer un desenvolupament psicoterapèutic dirigit cap a la situació puntual de la simptomatologia del pacient, per facilitar la superació de sofriments, dependències, molèsties, dolors i limitacions que en les seves activitats quotidianes i sociolaborals aquesta patologia li genera.
Com terapèutica, la Hipnosi Clínica i Hipnoteràpia resulta particularment indicada, així ho refereixen i reconeixen recents informes i investigacions .- (Lancet, 1984:2,132; DDW 1999 (5), 2000 (6), 2001).
Hipnoteràpia o Hipnosi Clínica no es tracta d’una escola de pensament, ni d’altra ciència, sinó de la utilització de les possibilitats terapèutiques que continua oferint la vella i polsegosa Hipnosi, valorada ara com un component normal i natural del comportament humà. Existent des dels orígens mateixos de l’home, avui entesa, ja no com una terapèutica de tipus suggestiu impositiu, a l’estil de Charcot, Breuer i Freud, cap a finals del segle XIX, sinó com una modalitat comunicacional facilitadora de i en la relació terapèutica, que incrementa la capacitat receptiva i l’estat de predisposició en el pacient, a optimitzar recursos i possibilitats (3) .-
Llavors Hipnosi, és essencialment un estil de comunicació “sui generis”, específic i una forma d’entendre les coses expressades a un pacient, d’una manera tal que aquest vulgui i pugui ser més receptiu a les idees presentades i amb això, aquest motivat a explorar els seus propis potencials, per a un millor control dels seus símptomes, respostes i conductes psicològiques i fisiològiques.
Pel que fa a la patologia GI i en particular als trastorns funcionals, nombroses investigacions refereixen i constaten que diferents factors d’ordre emocional tenen la capacitat de produir espasmes, dolor i alteracions en el funcionament del tracte GI .- El distres emocional, ha estat clarament relacionat amb símptomes GI funcionals. Així mateix, les funcions viscerals com la secreció de sucs gàstrics i la motilitat de la vesícula biliar, estómac i intestins, poden ser clàssicament condicionades (2) (7) (7a) mitjançant la paraula, fins i tot fora d’un estat hipnòtic .-
Els estats emocionals, el distress i la imaginació exerceixen una notable influència en la manifestació dels trastorns digestius, això aquesta reiteradament corroborat, com també s’ha clarament verificat que les correlatives fisiològiques de les emocions poden ser induïdes mitjançant la paraula a través d’un neocondicionamiento hipnòtic.
Aquestes emocions exerceixen la seva influència i activitat sobre tot el tracte GI, en particular l’intestí, mitjançant la interconnexió de vies bidireccionals que constitueixen l’eix cervell-intestinal, actuant recíprocament en conjunció amb una vulnerabilitat del teixit local, generant com a resposta les diferents variables en aquesta simptomatologia funcional.
A la patologia funcional com en aquest cas el SII Síndrome de Intestí Irritable ocòlon irritable, els símptomes solen aparèixer espontàniament o davant successos vitals amenaçants, durant períodes de distress o tensió emocional, o fins i tot un cop superats aquests períodes, amb manifestacions del tipus trastorns de l’ansietat, trastorns de l’estat d’ànim, depressió, disfuncions i desig sexual inhibit, aquest últim en una prevalença de 5 a 15 vegades més gran que davant la patologia intestinal orgànica, (8) és a dir influeixen varietat de factors emocionals com a formes de reacció visceral a tensions físiques, anímiques i socials.
Criteris Roma 
El consens d’especialistes, elaborar els criteris diagnòstics i simptomàtics per a la diagnosi del SII, coneguts com CRITERIS ROMA, l’última actualització és de l’any 2000 ROMA II, trobant-se en elaboració les noves pautes, per a la definició de Criteris Roma III que seran publicats en l’any 2006.
CRITERIS ROMA II indiquen considerar:
Presència com a mínim durant 12 setmanes, no necessàriament consecutives, en els 12 mesos precedents, de malestar abdominal o dolor amb dues de les següents característiques:
1 .- Alleujament post evacuació i / o
2 .- S’associa amb canvis en la freqüència de les evacuacions i / o
3 .- Inici associat amb canvis en l’aparença o forma de les evacuacions
Colon Irritable
SÍMPTOMES
Símptoma principal de l’SII: dolor abdominal o malestar de l’abdomen inferior el qual millora amb l’evacuació, i això associat a canvis en les evacuacions, ja sigui diarrea o constipació.
Símptomes extraintestinals
A més de la simptomatologia funcional, es denota també l’existència d’una simptomatologia extraintestinals, entre els quals es destaquen el dolor o malestar de l’abdomen superior pirosi, nàusea, vòmit, urgència urinària, disparèunia, alteracions del gust i l’olfacte, fatiga, alteracions del son, mal de cap, dolors articulars i musculars, ansietat, estats depressius, irritabilitat, hipervigilància simptomàtica, cancerofòbia, aïllament social i laboral, disminució de l’autoestima.

“Totes les malalties estan en un context biopsicosocial. Els metges, en la seva majoria, tracten l’intestí, les alteracions hormonals o la lesió, indiquen medicaments específics, canvi en la dieta i l’estil de vida, però un percentatge dels pacients pateixen un estrès important que afecta la seva vida i els produeix canvis fisiològics, com s’ha demostrat mitjançant imatges cerebrals. “
“No hi ha una malaltia purament psíquica ni purament física, és un episodi que passa en un organisme viu, que és viu en virtut del fet que en aquest organisme el psíquic i el somàtic estan indissolublement units” com adequadament assenyala Douglas Drossman. (4)
L’adequat i oportú tractament d’aquests factors emocionals mitjançant Hipnoteràpia coadjuva a disminuir l’estat de hipervigilància simptomàtica i tendència a l’aïllament, afavorint una millor i més satisfactòria resposta anímica i disminuint la presència del dolor en freqüència, durada i intensitat.
Particularment, al Colon Irritable / SII, en funció de la hipersensibilitat visceral, la indicació d’una terapèutica que inclogui Hipnoteràpia, sigui aquesta en forma puntual, pautada i condensada-entre set i dotze sessions-a l’estil de JP Whorwell et Alt ( 9) o O. Palsson et Alt (10) modalitats aquestes que semblen ser la més adequades i propícies a la llum de les recents avaluacions, i amb la qual coincidim des de la nostra pràctica clínica, o bé de HT prolongada tal com se l’ha emprat al Japó (11 ) (12) o en forma de sessions espaiades, el pacient es veu afavorit, a partir de la inhibició cortical que produeix en el mateix, la inducció hipnòtica a l’estat de relaxació profunda, donada la mútua interacció cortico cerebral amb el sistema nerviós entèric per mitjà de l’eix cervell-intestinal.
Per això és que tant un programa psicoterapèutic mixt, que contempli els aspectes emocionals biopsicosocials, amb incorporació de hipnoteràpia general, o bé hipnoterapeuta puntual, específica, protocolitzada, que impliqui un nombre determinat d’entre 7 i 12 sessions, emprant criteris, és una alternativa capaç d’obtenir amb eficàcia una favorable, prolongada i beneficiosa millora, per a un considerable nombre de pacients .-
La combinació de Colon Irritable-Hipnoteràpia, amb el seguiment evolutiu per part del gastroenteròleg, en una bona relació de la tríada metge / pacient / terapeuta, len sovint influències corticals nocives, disminuint les tensions i el distress emocional, millorant la motilitat alterada i l’ànim pertorbat resultant, com també l’alleujament del dolor abdominal i dels estats ansiosos i depressius .- Tot això la majoria de les vegades sense necessitat d’una estricta modificació dietari, ja que en alguns pacients aquesta limitació genera encara una major ansietat.
Aquest enfocament psicoterapèutic, resulta de gran utilitat en pacients amb patologia funcional GI i en particular per aquells que no han respost a la terapèutica mèdica corrent, ja que ha permès un alleujament considerable i durador del dolor, espasmes, molèsties, vigilància simptomàtica i dificultats emocionals emparentades, col.laborant en dissipar les fantasies oncofóbicas amb el consegüent ajustament a la realitat patològica.
Facilitant la relaxació del pacient ansiós i emocionalment pertorbat, reduint les seves tensions, alleujant la irritabilitat i augmentant les seves possibilitats d’auto col.laboració, a transformar-se en protagonista actiu en procura del seu propi canvi.
En conseqüència en les patologies GI d’ordre funcional és on La Hipnosi Clínica mitjançant la Hipnoteràpia pot estar indicada com a estratègia psicoterapèutica, amb característiques d’eficàcia, seguretat, no invasivitat, útil en l’enfortiment i disposició de recursos propis del pacient, incidint favorablement en la seva animo a proveir de recursos complementaris per controlar i disminuir els estats ansiosos i el dolor.
Com a mètode terapèutic és segur, no invasiu i eficaç en relació amb el cost benefici, concebut per ensenyar al pacient a emprar conductes motivadores i una participació més activa en benefici de la seva salut. (4) (13)
En un trabajo anterior (14) que hemos realizado, -24 casos- randomizados de pacientes diagnosticados con Colon Irritable -SII-, que no habían respondido a la terapéutica medica convencional es donde hemos obtenido respuestas satisfactorias en la clínica psicoterapéutica con implementación de Hipnoterapia, on es va poder observar, en els pacients tractats una franca evolució cap a una millora de la simptomatologia manifesta, en els termes següents:
Disminució: Distre 82%, Ansietat 67%, Estat angoixant 71%, Estat Depressiu 64%, Dolor 87%, Tensió Motriu 75%, Necessitat Dietari 58%, Ajust a la Realitat Patològica 85%, Vigilància simptomàtica 63%, Aïllament 48% .
Millorant l’autoestima en un 65%, el descans nocturn en un 78% i la sensació d’esgotament en un 67%.